Vi säljer till hela Sverige! Ring nu! 08-52503949

logo

Garantivillkor

Skand AB beviljar 24 månaders garanti för fordon och 12 månaders garanti för batterier från leveransdatumet. Garantin förutsätter regelbunden laddning av batterier enligt förarhandbokens anvisningar. Ifall elsystemet har modifierats eller batterierna inte laddats enligt förarhandbokens anvisningar täcker inte garantin problem i anslutning till körsträckan. Vintertid bör laddning därtill ske antingen i ett uppvärmt utrymme eller med påkopplad batterivärmare, då batterierna vid laddning i nedkylt tillstånd inte laddas fulla, vilket även betydligt minskar deras livslängd. Batterier kan förvaras kallt, så länge de alltid laddats fulla som varma. Under vinterförvaring bör batterierna laddas med två månaders mellanrum. Produktens normala driftsträcka varierar betydligt, till exempel mellan 15–60 km för en trehjulig öppen modell (30–120 km för modell med lång driftsträcka). Då själva maskinen är relativt lätt har förarens och lastens vikt störst betydelse. Därnäst påverkar körhastighet och huruvida man använder strålkastarna. Driftsträckan påverkas även bland annat av terrängens backighet och temperatur. I minusgrader är det vanligt med en nedsatt driftsträcka.

Garantin gäller privatbruk. För övriga användare tillämpas i regel ansvar för fel på basis av användningsändamål, ifall inte annat skriftligen avtalas.

Servicetabellens åtgärder bör genomföras på Skand-serviceställe eller annan sakkunnig verkstad enligt serviceprogrammets tidtabell. I samband med eventuell garantireparation bör kunden uppvisa servicebok samt specificerade fakturor över alla servicearbeten, eller en anteckning om att servicetillfället registrerats i Skands elektroniska system, varav servicetillfällets tidpunkt och genomförda åtgärder framgår.

Garantin upphör att gälla ifall inte serviceprogrammet följts enligt anvisningarna, eller ifall man gjort strukturella förändringar på fordonet, eller ifall fordonet används på ett sätt som inte motsvarar dess användningsändamål.

Garantin täcker inte felaktig användning, skador som beror på försummelse av dagliga granskningar, eller delar som slits, till exempel däck, bromsklossar eller lampor. Delar som slits omfattas av garantin endast ifall de har ett fel som tydligt beror på ett tillverkningsfel, såsom till exempel en utbuktning i ett däck eller ifall en föga sliten bromskloss spricker.

Importören eller importörens representant genomför garantireparation inom rimlig tid, med hänsyn till omfattningen av problemet som stör användningen samt verkstadskapacitet. För värdering och utförande av garantireparation svarar i första hand närmaste serviceställe eller försäljare. Garantin täcker produktfel, ifall detta skriftligen anmälts till försäljaren eller närmaste auktoriserade serviceställe senast inom 14 dygn efter att felet uppstått. Små fel repareras i regel vid följande kilometerservice.

Fordonet bör levereras till närmaste auktoriserade serviceställe för garantireparation. Ifall det inte finns ett auktoriserat serviceställe i närheten bör kunden kontakta fordonets försäljare.