Ring oss idag på: 08-52503949

logo

Register och sekretesspolicy

Detta register och sekretesspolicy för Skand personuppgifter lag (sektionerna 10 och 24) och EU: s allmänna databeskrivningsförordning (GDPR) har upprättats den 24 maj 2018. Senast ändrad den 24 maj 2018.

Denna sekretesspolicy beskriver hur Skand (North European Trust AB) behandlar personuppgifter om den personuppgifter insamling, de ändamål för vilka informationen används och vilka organ kan data som överförs.

Skand har åtagit sig att skydda landet, såsom kunder och användare av privatlivet för alla personer i enlighet med EU: s allmänna dataskydds förordning (2016/679) ( “Data Protection förordningen”), och dataskyddslagstiftningen och annan tillämplig lagstiftning, samt att behandla personuppgifter i enlighet med ledningen bra data och databehandlingsmetod. Denna sekretesspolicy gäller för alla tjänster, applikationer, system och kanaler som företaget tillhandahåller.

 1. Registrar
  North European Trust AB, Ji-te gatan 2, 26538 Åstorp
  Företags-id: 556681-3167
 2. Den kontaktperson som är ansvarig för registret
  Mikael Andersson, hej@skand.fi, 08-52503949
 3. Namnet på registret
  Företagets kund- och marknadsföringskonto
 4. Rättslig grund och syftet med behandlingen av personuppgifter
  Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter i enlighet med EU: s allmänna databeskyddsbestämmelser är kontrollantens berättigade intresse (kundrelation och anställningsförhållande).

  Syftet med behandlingen av personuppgifter är:
  – Beställning av Skands produkter och tjänster
  – hantering av intressentrelationer
  – leverera produkter och tjänster
  – intressentillfredsställelse, opinion och marknadsundersökning
  – personlig kundservice för produkter och tjänster, riktade kundkommunikation och spårning av serviceanvändning
  – marknadsföringskommunikation och dess inriktning mot intressenter
  – statistik och behandling av data
  – genomförandet av de rättigheter och skyldigheter som följer av lagstiftningen
  – riskhantering och förebyggande av felbehandling
  – Skands tillgångar och intressenters säkerhet
 5. Informationsinnehåll i registret
  inspelningsbar Register information innefattar namn, alla företag / organisation, kontaktuppgifter (telefonnummer, e-post, adress), en potentiell nätverksanslutning IP-adress, namn / profiler, sociala medier, information om status för tjänsterna och produkterna och deras förändringar, faktureringsinformation, annan relation med kunden och den beställda information om tjänster.

  Skand behåller personuppgifter så länge som det är för de ändamål som anges i den nödvändiga sekretesspolicy, om inte den lagstiftande skyldighet att bevara personuppgifter längre (till exempel en särskild lagstiftning, redovisnings skyldigheter eller relaterade till rapporteringsskyldigheter ansvar och skyldigheter) eller om ditt företag behöver information om inrättandet, motion eller ett rättsligt anspråk för försvara rättsliga anspråk.

  Retentionstiden och retentionskriterierna för data varierar beroende på personuppgifterna, beroende på syftet med den särskilda personuppgiftergruppen. Skand Ltd. kan användas enligt villkoren i lagstiftningen i registrerade personuppgifter för att kommunicera i slutet av kundrelationen, eller om du har gett dina kontaktuppgifter, till exempel i samband med tävlingen eller utlottningen vid ge feedback, eller prenumerera på ett elektroniskt nyhetsbrev. Personuppgifter kommer att behandlas under hela kundrelationen och avtalsförhållandet samt tidsperioden efter uppsägning av kunden och avtalsförhållandet.

  Information om kundidentifiering upprätthålls under den lagstadgade perioden. När personuppgifter inte längre krävs enligt definitionen ovan raderas data inom rimlig tid eller omvandlas till en blankett där personen inte är direkt eller indirekt identifierbar.

 6. Vanliga informationskällor
  Den information som finns lagrad i registret erhålls bland annat av kunden. via e-post, via telefon, genom att besöka webbplatsen och sociala medier, genom avtal, kundmöten och andra situationer där kunden lämnar sin information.
 7. Personliga datahanterare och mottagare
  Skand hanterar personuppgifter i enlighet med lagstiftningen om dataskydd.Företaget kan också använda externa tjänsteleverantörer för att bearbeta data. Företaget väljer tjänsteleverantörer noggrant och säkerställer tillräckliga avtalsförpliktelser för att säkerställa att personuppgifter behandlas ordentligt och juridiskt. I händelse av en nödsituation eller annan oförutsedd situation kan företaget också vara skyldigt att avslöja personuppgifter registrerade för att skydda individers liv, hälsa och egendom. Dessutom kan företaget vara skyldigt att avslöja personuppgifter som är registrerade om de är inblandade i förfaranden eller andra tvistlösningsorgan. Om Skand är inblandad i en fusion, affärstransaktion eller annan transaktion, kan det vara nödvändigt att lämna ut personuppgifter till tredje part. Överföringen av data till tredje part sker huvudsakligen genom elektronisk dataöverföring. Information kan också avslöjas på annat sätt, till exempel via telefon eller brev.
 8. Vanliga leveranser av data och överföring av data utanför EU eller EES
  Informationen lämnas inte regelbundet till andra parter. Informationen genomförs inte regelbundet utanför EU / EES. Om data överförs utanför EU eller EES är Skand ansvarar för skydd av personuppgifter, bland annat nivån på att komma överens om frågor som rör behandling av personuppgifter krävs enligt dataskyddslagar olika sätt, till exempel genom att använda standardklausuler som godkänts av EU-kommissionen. Personuppgifter kan överföras utlåningsändamål Intrum Justitia ägde Avarda Oy, FO 2.619.111-6, det är när kunden gör en beställning där han hävdar kredit för betalning av utestående enheten eller delar av räkningen. Avarda Oy är leverantör av fakturor och delbetalningstjänster.
 9. Principer för skydd av registret
  Informationen i registret hålls inte alls som papper. Noggrann hantering av registret säkerställs och data som behandlas av informationssystemen är tillräckligt skyddade. När registreringsdata lagras i Internetservrar, hårdvaran av den fysiska och digital säkerhet hanteras på ett adekvat sätt Google Finland Oy: Anonym, FO 0.907.346-8. Ombudet ska se till att de uppgifter som lagras, liksom tillgång till servrar och andra personuppgifter, säkerhetskritisk information behandlas konfidentiellt och endast av anställda vars arbetsbeskrivning den tillhör.
 10. Rätt till åtkomst och andra rättigheter i samband med behandling av personuppgifter
  Registraren har de rättigheter som garanteras enligt lagen om uppgiftsskydd. Tillgång till information och rätt till tillgång till information. Den registrerade har rätt att få bekräftelse på att den registrerades personuppgifter behandlas. En rimlig ersättning debiteras för begäran om verifikation om mindre än ett år har gått sedan den föregående inspektionen. Den registrerade har rätt att kontrollera och se information om sig själv och, på begäran, rätten att få information skriftligen eller elektroniskt.

  Rätt att rätta till och radera data
  Den registrerade har rätt att begära rättelse av felaktiga eller felaktiga uppgifter. Dessutom är uppgifterna en giltig rätt att kräva de data som ska raderas i enlighet med dataskyddslagstiftningen. Skand bort, korrekt och fullständig på eget initiativ för att det har upptäckt felaktiga, onödiga, ofullständiga eller föråldrade personuppgifter. Rätt att överföra data, begränsning av bearbetning och motbehandling. I enlighet med gällande lagstiftning om dataskydd har den registrerade rätt att begära överföring av hans uppgifter till en annan registrator.

  I enlighet med lagstiftningen om dataskydd har den registrerade rätten att begära behandling av personuppgifter. Dessutom i en situation där den påstådda felaktiga personuppgifter inte kan repareras eller tas bort, eller på begäran av borttagning är oklar, Skand Ltd begränsa tillgången till information. Den registrerade har rätt att invända mot användningen av uppgifter för en viss typ av behandling. Den registrerade har rätt att avslå offentliggörande och behandling av hans / hennes uppgifter för direktmarknadsföring. Ett register över personer som har rätt att begära borttagning av hans personliga uppgifter från registret ( “rätt att glömmas bort ‘). Det är även registrerad i den andra är EU: s rättigheter enligt den allmänna dataskyddsförordning som restriktioner för behandling av personuppgifter i vissa omständigheter. Om en person vill kontrollera data som lagras om honom eller begära sådan rättelse eller begära radering måste ansökan lämnas in skriftligen till registrator för postadressen. Begäran ska innehålla:
  – För- och efternamn
  – Födelsedatum eller företagsnamn
  – e-postadress
  – telefonnummer
  – hemadress
  – Postnummer och bostad eller kontor
  – Datum och plats
  – Signatur och beteckning
  – Är det fråga om att kontrollera, korrigera, radera, sända och / eller hindra eller begränsa informationen
  – Information om vilken registrering en begäran är adresserad (t.ex. nyhetsbrev eller kundåterkopplingssystem)

  Sökanden måste innehålla en bild som visar ansiktet och innehar ett identitetskort i handen för att fullständigt identifiera sökandens identitet. Begäran kan endast göras från din personliga information. Otillräckliga förfrågningar behandlas inte. Kontrollören ansvarar för kunden inom den tidsfrist som anges i EU: s databeskyddsförordning (vanligen inom en månad). Om en registrerad begäran inte kan godtas, ska vägran skriftligen meddelas den registrerade. Skand kan på begäran (till exempel stryk) avvisa en lagstadgad skyldighet eller lagstadgad rätt till bolaget, såsom serviceförpliktelser, tvister eller fordringar.

11. Överklagande till myndigheten
Den registrerade har rätt att lämna ett klagomål till dataskyddsmyndigheten om den registeransvarige anser att hans eller hennes personuppgifter har behandlats i strid med gällande lagstiftning. Kontaktuppgifter för dataskyddsmyndigheten:

Byrån för dataskyddsansvarig
Besöksadress: Ratapihantie 9, 6: e våningen, 00520 Helsingfors
Postadress: PL 800, 00521 Helsingfors
Sähköposti: tietosuoja@om.fi
Växel: 029 56 66700
Fax: 029 56 66735

12. Ändringar i sekretesspolicyen
Skand utvecklar ständigt sina tjänster och kan vid behov ändra och uppdatera denna sekretesspolicy. Ändringar kan också vara baserade på ändring av lagstiftning om dataskydd. Vi rekommenderar att du regelbundet granskar innehållet i sekretesspolicyen.